فال حافظ امروز شما همراه با تفسیر

فال حافظ
اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک
برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور
که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک
به خاک پای تو ای سرو نازپرور من
که روز واقعه پا وا مگیرم از سر خاک
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساک
مهندس فلکی راه دیر شش جهتی
چنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاک
فریب دختر رز طرفه می‌زند ره عقل
مباد تا به قیامت خراب طارم تاک
به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی
دعای اهل دلت باد مونس دل پاک


سخاوتمندی و بخشندگی از والاترین و پسندیده ترین صفات هستند. از اینکه به دیگران از تو چیزی برسد ابا نداشته باش و همواره از بخل و تنگ نظری بپرهیز. بزرگ و وسیع باش به پهنای زندگی، نه حقیر و ناچیز به کوچکی تعلقات.